DE COÖPERATIE COPERNIKKEL

Jaarverslag 2017


 Download Jaarverslag 2017

 

Het jaar 2017 stond in het teken van het uitbouwen van de basis die de coöperatie sinds de start in 2016 heeft gelegd. Bestuursleden zijn ingewerkt en de coöperatie groeit en bloeit.
Copernikkel fungeert als een paraplu waar allerlei bewonersinitiatieven en -groepen een thuis vinden. Daarbij hoort een werkwijze waarbij iedereen meetelt. Vanzelfsprekendheid op basis van gelijkwaardigheid. Iedereen is waardevol en heeft al dan niet ontdekte kwaliteiten in huis.

 

Krachten gebundeld in de wijk
Doordat de initiatieven lid zijn van de coöperatie is voorkomen dat er losse stichtingen ontstaan met ieder een eigen bestuur en worden de krachten in de wijk gebundeld. De betrokkenheid van de actieve bewoners zorgt ervoor dat mensen erbij blijven horen en zorg dragen voor elkaar. Dat vormt de basis van samenleven en samenwerken in Boschveld. De leden van de coöperatie werken samen om dit doel te bereiken. Niet alleen meedoen, maar samen de ‘tent’ draaien en draaiende houden. Eén keer per maand komen de leden samen om elkaar te informeren en te inspireren.

Bij het ondernemerschap ligt de focus op het ontplooien van activiteiten waarmee inkomsten gegenereerd worden. De BoschveldWereldkeuken en de Klussendienst zijn hier mooie voorbeelden van. Ook de NaaiMeetUp heeft de ambitie om een kleine onderneming te worden.

 

Verbetering van participatie, leefbaarheid, armoedebestrijding en sociale cohesie
De coöperatie bevordert de sociaaleconomische samenredzaamheid en ontwikkeling van bewoners in Boschveld. Samen worden er knelpunten opgelost en worden er mogelijkheden gecreëerd om de situatie te verbeteren op het gebied van participatie, leefbaarheid, armoedebestrijding en sociale cohesie. Diverse initiatieven spelen in op de vraag van bewoners. Zo is de Fietswerkplaats niet alleen een plaats waar je kunt leren fietsen of fietsen repareren maar ook een ontmoetingsplaats waar men elkaar helpt met verschillende dingen. De taallessen springen in op de behoefte van veel anderstaligen. De gastvrouwen in de winkel hebben voor iedereen een aardig woordje en men komt graag als men om een praatje verlegen zit.

 

Samenwerking met PlanHWerkt en het Ambachtshuis Brabant
Deelname aan de diensten van Copernikkel biedt voor bewoners sociale contacten, een stageplaats, een werkervaringsplaats of zelfs (gedeeltelijk) economische onafhankelijkheid. Om dit laatste te bevorderen zijn we afgelopen jaar begonnen met een nauwe samenwerking met PlanHWerkt en het Ambachtshuis Brabant.

Om de verbindingen tussen de initiatieven en de bewoners onderling te verstevigen zijn in 2017 de voorbereidingen getroffen voor de tweedaagse voostelling Familie Boschveld. Er is zelfs een Boschveldkoor opgericht dat begeleid werd door de Boschveldband. De voorstelling was in januari 2018 te zien.


Afgelopen jaar hebben we helaas afscheid genomen van één van onze gitaristen van de Boschveldband Frans Leonard Hummelman en van één van onze deelnemers Ramon Raghoebier. 
Beiden zijn overleden.


Jan Buitink,
Voorzitter
Namens leden en bestuur van Copernikkkel